تماس با ما پرسش و پاسخ اخبار سايتهاي مرتبط کودکان و نوجوانان مقالات همايش ها صفحه نخست

استراتژي مديريت مصرف برق

برنامه ‏ريزي اعمال مديريت

نگرشي بر راهكارهاي مديريت مصرف برق

راهكارهاي اجرايي

برنامه‏هاي صرفه جويي در بخش خانگي

برنامه هاي صرفه جويي در بخش صنعت

برنامه هاي صرفه جويي در بخش عمومي

برنامه هاي صرفه جويي در بخش تجاري

برنامه هاي صرفه جويي در بخش كشاورزي

برنامه هاي صرفه جويي در ساير بخشها ( روشنايي معابر)

اصلاح شبكه هاي توزيع و كاهش تلفات

نتيجه گيري و پيشنهاد

منابع و مراجع

برنامه ‏هاي صرفه جويي در بخش خانگي

3-1- اهداف

هدف رسيدن به ميزان صرفه جويي و پيك سايي مطرح شده در هر گزينه‏ي تخصيص صرفه جويي .

3-2- پتانسيل ها باتوجه به آمار وسايل برقي مورد استفاده در بخش خانگي كه به تفضيل در مرجع شماره 1 آمده است ، مي‏توان پتانسيل هاي صرفه جويي در بخش خانگي ر مطابق جدول 1-3 خلاصه كرد . در فرمول زير ، n تعداد لامپهاي كم مصرف مورد نياز براي جايگزيني با لامپهاي رشته اي در بخش خانگي برحسب ميليون عدد لامپ مي‏باشد كه در نتيجه آن بتوان به پيك‏سايي مورد نظر رسيد .

PR x PcliP %

(1-3) ــــــــــــــــــ n=

(20-100) CF x RF x

PR % : سهم حضور بخش خانگي در پيك

Pclip : كل ميزان صرفه جويي پيك گزينه

CF : ضريب همزماني روشن بودن لامپها ي كم مصرف = 60%

: RF ضريب جايگزيني لامپهاي 100 وات با 20 وات كم مصرف = 75%

n : تعداد لامپهاي كم مصرف 20وات مورد نياز به ميليون عدد 1-گزينه 1 ( كاهش پيك به ميزان يك درصد)

با توجه به استدلال آورده شده در فصل دوم ، در اين گزينه سهم پيك سايي در بخش خانگي MW 100 خواهد بود كه براي دستيابي به اين ميزان صرفه جويي ، با توجه به فرمول 1-3 ، تعداد 8/2 ميليون عدد لامپ كم مصرف در هر سال مورد نياز خواهد بود .

2- گزينه 2 ( كاهش پيك به ميزان دو درصد) : با توجه به استدلال آورده شده در فصل دوم ، در اين گزينه سهم بخش خانگي از كاهش پيك MW 200 خواهد بود كه براي دستيابي به اين ميزان صرفه جويي با توجه به فرمول 1-3 ، تعداد 6/5 ميليون عدد لامپ كم مصرف در هر سال مورد نياز خواهد بود . در صورتيكه امكان توزيع 6/5 ميليون لامپ در سال جهت كاهش MW 200 وجود نداشته باشد ، همانند گزينه شماره يك ، MW 100 با استفاده از جايگزيني 8/2‏ ميليون عدد لامپ كم مصرف و مابقي با استفاده از كنترل مستقيم [3] يخچالها و كولرها مورد بررسي قرار مي‏گيرد . با توجه به ديماند يخچالهاي بخش خانگي در ساعت پيك (794 مگاوات) ] 4 [ ، درصد يخچالهايي كه بايد تحت كنترل درآيند مطابق فرمول زير محاسبه خواهد شد :

MW 100 ميزان كاهش پيك راهكار 5/12% » ــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــ = درصد يخچالهايي كه بايد كنترل شوند

MW 794 مولفه پيك يخچاله

با توجه به فراواني استفاده از يخچال در بخش خانگي [ 4 ] و تعداد مشتركين خانگي [ 2 ] تعداد يخچالها از فرمول ذيل بدست خواهد آمد :

درصد يخچالهاي كنترل شده* درصد فراواني استفاده از يخچال* تعداد مشتركين خانگي= تعداد يخچال مورد نياز

دستگاه يخچال 000 ر 530 ر 1 » 5/12% * 7/97% * 106*5/12 =

با توجه به مشكلات طرح كنترل مستقيم وسايل خانگي (يخچال و كولرآبي) از نقطه نظر حقوقي و اجرايي در حال حاضر ، بهتر است به نصب سيستم آلارم در منازل مشتركين كه ساده‏تر و عملي‏تر مي‏باشد ، توجه گردد. بديهي است كه مشتركين در صورت دريافت هشدار در محدوديت توليد ، خود با رغبت بيشتري به كاهش مصرف در زمان پيك توجه خواهند داشت. لذا با تاكيد بيشتر بر بكارگيري تكنولوژيهاي پربازده (توضيحات مفصل در اين زمينه در مرجع شماره 8 آورده شده است.) ، امكان پيك سايي از اين رهگذر مورد بررسي قرار خواهد گرفت . با توجه به اين مطلب كه وسايل برقي خانگي ساخت داخل نسبت به مدلهاي بهينه خارجي حدود 50% بيشتر انرژي مصرف مي‏كنند ، لذا با استفاده از تجهيزات پربازده در اين بخش مي‏توان به صرفه‏جويي قابل ملاحظه‏اي در پيك و انرژي الكتريكي مصرفي دست يافت. با در نظر گرفتن اين مطلب كه جايگزيني يخچالهاي موجود با نمونه‏هاي پربازده عملي نمي‏باشد ، اعمال اين طرح بر روي توليدات سالانه داخل كشور محدود خواهد شد (در هر سال حدود يك ميليون يخچال در ايران توليد مي‏شود) ، كه در صورت اجراي طرح بهينه‏سازي مصرف برق يخچالها سالانه MW 40 صرفه‏جويي توان پيك حاصل خواهد شد [ 8] . بنابراين در اين گزينه جهت كاهش 200 مگاوات پيك در بخش خانگي جايگزيني 6/5 ميليون عدد لامپ كم مصرف و يا 8/2 ميليون لامپ كم مصرف بعلاوه كنترل 5/1 ميليون دستگاه يخچال و يا 8/2 ميليون لامپ كم مصرف بعلاوه كنترل 461 هزار دستگاه يخچال و 5/82 هزار دستگاه كولر آبي و بهينه‏سازي مصرف برق يخچالهاي توليدي در هر سال لازم مي‏باشد .

3- گزينه 3 ( كاهش پيك به ميزان سه درصد) : با توجه به استدلال آورده شده در فصل دوم ، در اين گزينه سهم بخش خانگي از كاهش پيك MW 300 خواهد بود كه با توجه به فرمول 1-3 ، تعداد 4/8 ميليون عدد لامپ كم مصرف در هر سال بدين منظور مورد نياز مي‏باشد . با توجه به محدوديت توليد اينگونه لامپها در داخل كشور امكان كاهش MW 300 پيك وجود نخواهد داشت ، لذا همانند گزينه دو MW 200 با استفاده از جايگزيني 6/5 ميليون عدد لامپ كم مصرف و مابقي با استفاده از كنترل مستقيم يخچالها و كولرهاي آبي و بهينه‏سازي مصرف برق يخچالهاي توليد داخل مورد بررسي قرار مي‏گيرد . با توجه به ديماند يخچالها در بخش خانگي و فرمول زير ، درصد يخچالهايي كه بايد كنترل شوند بدست خواهد آمد كه با توجه با فراواني استفاده از يخچالها در بخش خانگي [ 4 ] ، كنترل 461هزار دستگاه جهت 30 مگاوات پيك سايي الزامي مي‏باشد.

MW 30 ميزان كاهش پيك راهكار

77/3 % » ــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــ = درصد يخچالهايي كه بايد كنترل شوند

MW 794 مولفه پيك يخچاله

جهت كاهش MW 30 ديگر كنترل مستقيم كولرهاي آبي مورد بررسي قرار مي‏گيرد . با توجه به ديماند كولرهاي آبي بخش خانگي در ساعت پيك (1337 مگاوات) [3] ، درصد كولرهايي كه بايد تحت كنترل درآيند مطابق فرمول زير محاسبه خواهد شد :

MW 30 ميزان كاهش پيك راهكار

24/2% = ـــــــــــــ = » تعداد كولر آبي بصورت درصد

MW 1337 مولفه پيك كولرها

كه با توجه به تعداد كولرهاي آبي در كل كشور [5 ] در اين صورت كنترل مستقيم 82 هزار دستگاه كولر آبي مورد نياز مي‏باشد .

دستگاه 82560 » 106 * 45/3 * 24/2% = كل كولرهاي آبي كشور * 24/2% = تعداد كولر آبي كنترل شده

در صورتيكه امكان توزيع بيش از 8/2 ميليون لامپ در سال وجود نداشته باشد ، جهت تامين MW 200 پيك‏سايي باقيمانده كنترل مستقيم يخچالها و كولرهاي آبي و همچنين بهينه‏سازي مصرف برق يخچالها و كولرهاي آبي مورد بررسي قرار مي‏گيرد . با توجه به توليد سالانه 500هزار دستگاه كولرآبي در كشور ، در صورت بهينه‏سازي مصرف برق كولرهاي آبي پتانسيل پيك‏سايي به ميزان 7/113مگاوات وجود خواهد داشت [ 8 ]

جدول 1-3 - پتانسيل هاي پيك سايي گزينه‏هاي مختلف در برنامه مديريت مصرف در بخش خانگي

`

سهم پيك سايي در بخش خانگي

گزينه 1 (‌ MW 100 پيك‏سايي)

گزينه 2 ( MW 200  پيك‏سايي)

گزينه 3 ( MW 300پيك سايي)

توزيع لامپ كم مصرف

8/2 ميليون لامپ در سال معادل MW 100 پيك سايي

6/5 ميليون لامپ در سال معادل MW 200 پيك سايي

8/2 ميليون لامپ در سال معادل MW 100 پيك سايي

8/2 ميليون لامپ در سال معادل MW 100 پيك سايي

6/5 ميليون لامپ در سال معادل MW 200 پيك سايي

8/2 ميليون لامپ در سال معادل MW 100 پيك سايي

8/2 ميليون لامپ در سال معادل MW 100 پيك سايي

كنترل مستقيم يخچالها

--

--

5/1 ميليون يخچال معادل 5/12 درصد كل يخچالها جهت MW 100 پيك سايي

461هزار يخچال معادل 7/3 درصد كل يخچالها جهت MW 30 پيك‏سايي

461هزار يخچال معادل 7/3 درصد كل يخچالها جهت MW 30 پيك‏سايي

5/1 ميليون يخچال معادل 5/12 درصد كل يخچالها جهت MW 100 پيك سايي

750هزار يخچال معادل 2/6 درصد كل يخچالها جهت MW 50 پيك سايي

كنترل مستقيم كولرها ي آبي

--

--

---

5/82   هزار دستگاه معادل MW 30 پيك‏سايي

5/82   هزار دستگاه معادل MW 30 پيك‏سايي

5/64   هزار دستگاه معادل MW 25 پيك‏سايي

129 هزار دستگاه معادل MW 50

استفاده از تجهيزات پربازده

--

--

---

يك‏ميليون يخچال‏ معادل MW   40 پيك‏سايي

يك‏ميليون يخچال‏ معادل MW   40 پيك‏سايي

MW 75 پيك‏سايي

MW 100 پيك‏سايي

3-3- سر فصلهاي عملكرد در زمينه برنامه هاي صرفه جويي در بخش خانگي

3-3-1 - شناسايي پتانسيلهاي بخش خانگي

- تعيين پتانسيلهاي صرفه جويي براساس آمارهاي موجود

- اولويت بندي پتانسليهاي صرفه جويي با تاكيد بر بارهاي روشنايي و سرمايشي

- تعيين ظرفيت صرفه جويي قابل تحقق براي هر راهكار

- اولويت بندي مشتركين خانگي بر اساس ميزان مصرف به منظور پياده سازي راهكاره

- تعيين و اولويت بندي مكانهاي پياده سازي آزمايشي و گسترده طرحه (مثلا" اجراي طرحهاي سرمايشي و روشنايي در شهركهاي نمونه كه فيدرهاي تغذيه مستقلي دارند و داراي بافت اجتماعي يكساني هستند)

- تعيين راهبرد ( استراتژي ) نصب كنتورهاي چند تعرفه براي گروههاي مصرف شناسايي شده

3-3-2 - فرهنگ سازي

- مطالعه روشهاي موثر براي ارتباط با مشتركين با هدف افزايش ميزان مشاركت آنها در برنامه هاي مديريت مصرف

- آگاه سازي از طريق رسانه ها

- تهيه وتدوين استانداردهاي مصرف برق در بخش خانگي

- طراحي دستورالعملهاي صرفه جويي جهت ارسال به همراه قبض براي مشتركين

- طراحي پرسشنامه هايي جهت خود اظهاري مصرف برق توسط مشتركين و بررسي پاسخهاي دريافتي و ارائه پيشنهاد به مشتركين

- طراحي روشهاي آموزش صرفه جويي در مصرف برق به كودكان و نوجوانان در سطح مدارس (خاطره سازي با وسايل يادگاري ، تخصيص بخشي از كتابهاي آموزشي مدارس )

- ارائه راهكارهاي ترويج فرهنگ بكارگيري لامپهاي كم مصرف

- فراهم سازي چارچوب تمهيدات قانوني براي اجراي برنامه ه

-توصيه به مهندسين مشاور به منظور استفاده از استانداردهاي مديريت مصرف

3-3-3- فعاليتهاي اجرايي

- نصب كنتورهاي چند تعرفه در يك طرح 5 ساله

- تعويض لامپهاي رشته اي 100 وات با لامپهاي كم مصرف 20 وات (لامپ + بالاست )

- بهينه سازي مصرف برق وسايل خانگي (يخچال ، كولرآبي و … ) و نصب برچسب انرژي

- نصب سيستم ارسال آلارم در منازل بر روي وسايل برقي خانگي پرمصرف ( يخچالها و كولرهاي آبي) درساعات اوج مصرف

- نصب سوئيچ براي خارج كردن وسايل سردكننده (يخچالها) و خنك كننده ( كولر، چيلر، فن كويل ) درساعات اوج مصرف 3-3-4- هزينه ه

پيشنهـاد مي‏شود در بخـش خانگي سرمايه گذاري لازم براي انجام فعاليت هاي مديريت مصرف به شكل زير محاسبه شود :

هزينه احداث 1KW نيروگاه * 30% * KW پيك سايي حاصل از فعاليتهاي مديريت مصرف = هزينه بر حسب دلار

ضريب 30% با توجه به ميزان سرمايه گذاري لازم در زمينه لامپهاي كم مصرف در مقايسه با هزينه احداث نيروگاه در سمت توليد به شرح زير محاسبه شده است :

78 وات صرفه جويي= جايگزيني يك لامپ W 100 رشته‏اي با W 22 كم مصرف

% = ضريب جايگزيني لامپ 100 وات با 22 وات كم مصرف

60% = ضريب همزماني روشن بودن لامپه

وات 1/35 = 78 * 75% * 60% =صرفه جويي حاصل از جايگزيني يك لامپ 100 وات رشته اي با يك لامپ 20 وات كم مصرف

1000

KW / لامپ 5/28=ـــــــ= عداد لامپهاي كم مصرف معادل 1KW صرفه جويي

1/35

5/2 = قيمت هر لامپ كم مصرف 20 وات بر حسب دلار

$/KW 72= هزينه جايگزيني لامپها به منظور صرفه جويي 1KW

با در نظر گرفتن هزينه هاي توزيع و نصب رقم $/KW 200 قابل قبو ل است , كه معادل 20% هزينه احداث نيروگاه است ( $/KW 1000) . به عبارتي براي KW 1 توليد بايد $1000 هزينه كرد و براي KW 1 كاهش پيك (كه بـه منزله توليد KW 1 مي‏تواند لحاظ شود) بايد $ 200 جهت جايگزيني لامپ رشتـه اي بـا كـم مصرف هزينه كرد . 10% مابقي سرمايه‏گذاري مورد نياز نيز براي فعاليت‏هاي مهندسي , مشاوره‏اي و فرهنگي پيش بيني شده است

بالاي صفحه

 
فعاليت ها و سياست ها
مطالعات مديريت مصرف
مشاور فني و بروشور ها
آمار و اطلاعات
فرم ها،دستور العمل ها و بخشنامه های مورد نیاز مناطق
مجموعه اسناد نظام نامه مدیریت مصرف برق
راهنماي انتخاب لوازم برقي خانگي
سامانه اطلاعات صنايع در صورت عدم نمایش لطفا کلیک نمایید
نرم افزار سرما بها